Let's connect

Algemene voorwaarden

SKILLMEDIA BV – RIJNKAAI 37, BUS 16 – 2000 ANTWERPEN, BELGIË
BTW BE 0652.708.941
IBAN BE35 7350 4289 8337

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden.

1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Skillmedia, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Skillmedia.

Artikel 2. Offertes – Overeenkomst

2.1. Alle offertes en overeenkomsten van Skillmedia zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Skillmedia. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.2 Betalingen aan derden, zoals domeinnamen, hosting, email accounts, worden altijd naar de opdrachtgever door gefactureerd tenzij overeengekomen is in het samenwerkingsvoorstel dat deze kosten ten rekening zijn van de opdrachtnemer.

Artikel 3. Annulatie van de overeenkomst

3.1. De annulatie van een overeenkomst door de klant is mogelijk zolang Skillmedia haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

3.2 Een tijdelijke onderbreking van de samenwerking is niet mogelijk, behoudens met instemming van de tijdelijke onderbreking van de overeenkomst door Skillmedia via aangetekend schrijven. Ingeval van tijdelijke onderbreking is de opdrachtgever aan Skillmedia maandelijks een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van het totale maandelijkse te factureren bedrag, inclusief B.T.W. De periode dat de overeenkomst werd onderbroken zal bij de duur van de overeenkomst worden bijgeteld.

3.3 Openstaande vergoedingen en eventuele schadevergoedingen aan derden door de verbreking van de overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4. Annulering / verbreking van de overeenkomst door Skillmedia.

4.1 Via aangetekend schrijven kan Skillmedia zonder enige verdere verbintenis de overeenkomst op ieder moment stopzetten, zonder dat daarvoor een compensatie moet worden vergoed aan de opdrachtgever of aan derden. Skillmedia verbindt er zich er toe de reeds betaalde diensten correct uit voeren.

Artikel 5. Levering

5.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven op de overeenkomst en bindt Skillmedia niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Risico

6.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Skillmedia bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Skillmedia contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Skillmedia kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. Bij niet stipte betaling is de klant eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10%.

7.2. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

7.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Skillmedia, is de klant aan Skillmedia een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Bovendien behoudt Skillmedia zich het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

7.4 Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

7.5 Klikbudgetten dienen steeds op voorhand betaald te worden. Bij niet stipte betaling zal Skillmedia alle campagnes on hold zetten tot de betaling is doorgevoerd. De klant is ingelicht over zijn betalingsmodaliteiten en kan gebruik maken van een Europese domiciliëring of een rechtstreekse koppeling van hun VISA kaart aan Google of Facebook.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Skillmedia verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Skillmedia zijn middelenverbintenissen. Skillmedia is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Skillmedia zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Dit omvat alle niet te voorziene gebeurtenissen (stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere gebeurtenissen buiten de wil van Skillmedia, waardoor de overeenkomst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de opdrachtgever zelf.

9.2 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Skillmedia, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Artikel 10. Eigendomsrechten

10.1. De dienstverlening en creaties blijven eigendom van Skillmedia tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever is betaald. De dienstverlening gebeurt op risico van de klant.

Artikel 11. Domeinnamen, Hosting & E-mail accounts.

11.1. Indien de klant domeinnamen, hosting of e-mail accounts bestelt via Skillmedia, zal Skillmedia deze bestelling doorgeven aan de gekozen externe partner. De klant zal rechtstreeks een login verkrijgen met toegang tot de bestelde diensten. Skillmedia staat volledig los van deze samenwerking. De klant zal rechtstreeks door de gekozen partner gefactureerd worden.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Skillmedia het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Skillmedia verleende diensten betalen, alsook de kosten die Skillmedia moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Skillmedia nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Skillmedia. Bovendien behoudt Skillmedia het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

12.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 13. Referentie

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Skillmedia voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio.

Artikel 14. Cases

14.1. De klant gaat ermee akkoord dat resultaten die door Skillmedia tot stand zijn gebracht mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals o.a. (cases, presentaties,…)

Artikel 15. Geschillenregeling

15.1 Voor alle geschillen zal het Belgische recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

15.2 Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg of incasso bureau’s, worden op de opdrachtgever verhaald. Het inschakelen van een incassobureau kan na niet-betaling van de factuur vanaf de vervaldatum.

Artikel 16. Afwerving

16.1 De opdrachtgever zal er zich van onthouden om de medewerkers/personeel van de Leverancier een samenwerking aan te bieden of in dienst te nemen of te doen nemen onder eender welk statuut, rechtstreeks of onrechtstreeks via een tussenpersoon of verbonden onderneming, door het actief stellen van daden die die medewerkers/personeel van de Leverancier er zouden kunnen toe aanzetten bij de Opdrachtgever in dienst te gaan. Deze verzaking blijft geldig zowel gedurende de duurtijd van de Samenwerkingsovereenkomst als twaalf maanden na de beëindiging hiervan, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Leverancier en de Opdrachtgever. Indien de opdrachtgever tijdens de hierboven vermelde periode toch tot aanwerving van of samenwerking met één van deze medewerkers/personeel van de Leverancier, dan zal hij aan de Leverancier, op diens uitdrukkelijk verzoek, een vergoeding betalen gelijk aan het brutoloon dat de medewerker heeft gedurende de zes (6) maanden die aan zijn vertrek voorafgaan.